Menu
home
>>
งานแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน กบ.4024 แยกทล.4034 – บ้านทับแขก

(24 เมษายน 2563) แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ ดำเนินงานแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน บนถนน สาย กบ.4024 แยกทล.4034 – บ้านทับแขก อ.เมือง จ.กระบี่ เป็นการปรับแต่งทัศนียภาพ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ เกิดความสะดวกและปลอดภัย ในการเดินทางบนถนนทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content