Menu
home
>>
นำรถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

วันที่ 24 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ ดำเนินงานสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยนำน้ำไปแจกจ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในพื้นทีจังหวัดกระบี่ เลขที่ 67/1 หมู่ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 6,000 ลิตร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ในเขตจังหวัดกระบี่

Scroll Up Skip to content